Utdrag ur

Super Standard
A. Systematisering

A.1. Öppningsstrategi

Allmänt gäller att balanserade händer utan femkortsfärg öppnas mer aggressivt än obalanserade händer. I båda fallen är minimigränsen 11 hp (tillåtet) eller 12 hp (normalt).

Balanserade händer

Jämna 1-öppningar delas in i tre intervall: 11-13, 14-16 och 17-19.
  Med 12+ öppnas "alltid", med 11 om man har:

  a) en bra öppningsfärg, eller
  b) vassa honnörer, helst sammanhängande (t.ex. ess-kung + ess)

I tveksamma fall förespråkar vi att man hellre öppnar med 11 poäng och fyra kort i öppningsfärgen än med samma styrka och 5-3-3-2. Detta har att göra med två saker, varav den ena är att handen med femkortsfärg lättare kan beskrivas efter ett inledande pass. Den andra är svårare att förstå, eftersom den hänger samman med systemuppläggningen. Det är inte ens säkert att den går att förklara, så ni får tro't om ni vill ...
  Med 11-13 och 4-4-3-2 öppnas företrädesvis med högfärg, 1Hj med båda högfärgerna (med stor kvalitetsskillnad kan 1Hj/Sp tänkas), 1Ru med båda lågfärgerna. I tredje hand kan utspelsvisande öppning i lågfärg i sällsynta fall föredras, till exempel om ÖH tänker passa på SHs svar.
  Med 14-16 är det normala öppningsbudet 1 NT. 1Hj/Sp med 5-3-3-2 och färgspelshand är även möjligt. 16 bra poäng och en 5-kortsfärg (stark färg, många ess eller mycket goda mellankort) kan uppvärderas till 17 och öppnas med 1 ' (ingen 5-korts hö) eller med 1 Hj/Sp (5-färg).
  Med 17-19 öppnas med 1 Kl; med 5-3-3-2 och 5-korts högfärg med 1Hj/Sp.

Obalanserade händer

Med 11 hp öppnas endast om ens färg(er) är bra eller om återbudsmöjligheterna är goda. Vidare bör handen innehålla ett ess eller två kungar, om styrkan är minimal.
  Dessa stränga krav för öppning med obalanserad hand förklarar vi med att dessa händer har en mer osäker styrka, som beror på hur bra anpassningen är. Ju snedare hand desto fler fördelningspoäng, tycker kanske någon. Men lika bra som den sneda handen blir när anpassning finns, lika dålig är den i motsatta fallet. Vi väljer hellre att passa och att eventuellt bjuda senare i tveksamma fall, vilket också passar systemets allmänna struktur.
  Öppnar vi budgivningen med 1 i färg har vi alltid minst 11 hp, med obalanserad hand som regel minst 12 hp. I tredje hand kan vi pruta någon enstaka poäng, men knappast mer eftersom det i regel är partnern som då blir lidande.
  4-4-4-1-händer med 11-13 öppnas med 1Hj, alternativt 1Ru/Sp med singel Hj.
Efter 1Sp – 1 NT får ÖH passa med 4-1-4-4. Med 1-4-4-4 och 14-16 kan man bjuda
1Hj – 1Sp; 1 NT. Övriga 4-4-4-1-händer med minst 14 hp öppnas med 1 i lågfärg.
  Med tvåfärgshänder öppnas normalt med längsta färg, men med minimala 5-6-händer (som ej passar för 2Hj/Sp) med intilliggande färger kan man föredra att öppna med högsta färg. Med 5-5 i Sp- Kl öppnas normalt med 1Sp (eller 2Sp), men med svag Sp kan 1 Kl föredras. Då får ÖH bjuda handen som om han hade 5-4 i  Kl-Sp.
  Med 5-4-2-2, 11-13, en bra 4-korts högfärg och en svag 5-korts lågfärg kan man öppna med 1Hj/Sp, i avsikt att visa handen som om den vore balanserad.

Öppningsfärgens kvalitet

När vi öppnar budgivningen är det i syfte att hitta ett eget kontrakt eller att hitta en trumffärg snabbare än motståndarsidan. Det sistnämnda är skälet att vi föredrar en högfärgsöppning med 4-4-fördelning. Någon speciell styrka i öppningsfärgen krävs inte; öppningen är på intet sätt utspelsvisande. Endast med minimum tar vi hänsyn till färgkvaliteten – då med tanke på att risken ökar med sämre färg.

A.2. Fjärde färg

Allmänt gäller att fjärde färg i nästan alla situationer är onaturligt och krav och visar minst invitstyrka. Fjärde färg-bjudaren förnekar dessutom möjlighet att bjuda handen naturligt.
  På fjärde färg-budet beskriver partnern sin hand på bästa vis, då bud på låg nivå visar minimum, högre bud tilläggsvärden. 2 NT på fjärde färg är alltid krav, antingen med minimal styrka eller med extravärden men olämpligt håll.

Fjärde färg efter 1-över-1

SHs fjärde färg i andra budronden som allmänt krav förekommer endast på 2-läget. Kan fjärde färg ej bjudas på 2-läget, fungerar 2Sp som "fjärde färg-ersättning"
(i lägena 1 Kl – 1Hj; 2Hj – 2Sp och 1Hj – 1Sp; 2Ru/Hj – 2Sp).
  Efter SHs kravbud beskriver ÖH sin hand. Har han minimum, återbjuder han på lägsta nivå, och då kan budgivningen stanna i delkontrakt. Med tillägg bjuder ÖH ett positivt bud, och då skall budgivningen fortsätta till minst utgång.
  ÖHs möjligheter är:

– Bud i gamla färger på lägsta nivå lovar bara extralängd om lägre minimivisande bud finns tillgängligt.
– 2 NT är krav och lovar håll i den sista färgen, antingen med minimal styrka, eller med tillägg och olämpligt håll (då andra utgångskontrakt än 3 NT kan vara aktuella). ÖHs hopp till 3 NT visar ca 14-16 hp.
– Hopp i NT eller i tidigare bjudna färger är naturliga tilläggsvisande bud, som kräver till utgång.
– Hopp till 4 Kl/Ru (egen färg) visar singel eller renons i objuden färg men inte 3-stöd i partnerns färg (med 2-3 kort i objuden färg bjudes 2 NT eller höjning av fjärde färg).
– Höjning av fjärde färg (eller fjärde färg på ersättningsbudet 2Sp) visar en bra hand som inte kan beskrivas på annat sätt, oftast utan håll i den sista färgen.

Efter ÖHs minimivisande återbud bjuder SH:

– 2-lägesbud i bjudna färger eller sang är utgångsinviter.
– Ombud av fjärde färg på 3-läget är förnyat krav, ofta med en stark sanghand.
– 3 NT är naturligt på sangbud, men indikerar skrinlagda slamplaner på minimivisande färgbud (t.ex. 1Ru – 1Sp; 2 Kl – 2Hj; 2Sp – 3 NT)
– 3 i öppningsfärgen är stark invit.
– 3 i ÖHs andra färg är stark invit i lågfärg, slaminvit i högfärg.
– 4 i ÖHs lå är en honnörsstark slaminvit (med mera fördelning bjuder SH 4 lå utan föregående fjärde färg-bud).

– 1Hj – 1Sp; 2 Kl – 2Ru räknas ej som ett fjärde färg-bud, utan visar i stället antingen en svag hand, eller minst invitstyrka utan Hj-stöd.
– SHs fjärde färg-bud på 3-läget är alltid äkta, oavsett om det avges med eller utan hopp: krav till utgång med minst 5-5 och bra egna färger.
– Stigande hopp i fjärde färg till 3-läget är en mild slaminvit med stöd i ÖHs senast bjudna lågfärg (se SHs hoppreverse)

A.3. ÖHs reläbud

I följande situationer är ÖHs billigaste bud i ny färg (2 Kl) krav för en rond, antingen med vissa starka händer eller en obalanserad minimihand:

1 Ru – 1 NT; 2 Kl 11-16, 6+ ruter eller 17-19, 5+ ruter och 4 klöver
1 Hj – 1 Sp; 2 Kl 11-16 och 6+ hjärter, eller 15+ och 3 spader, eller 14-19, balanserad hand, eller 17-19, 5+ hjärter och 4 klöver/ ruter
1 Hj – 1 NT; 2 Kl 11-16, 6+ hjärter, eller 17-19, 5+ hjärter och 4 klöver/ ruter, eller jämn hand, 14-19
1 Sp – 1 NT; 2 Kl 11-16, 5+ spader, 4+ klöver, eller 11-16, 6 spader och 3 hjärter, el 14-19, 5-3-3-2, el 17-19, 5+ spader och 4 klöver/ ruter/ hjärter

A.4. Tredje färg

Generellt: när två färger är bjudna är SHs bud i ny lägre färg utan hopp okrav; hopp i ny färg eller reverse krav. Om partnern visat minst 6-kortsfärg, är 2 NT kravinvit (se B.1.), i annat fall naturligt och invit. Efter 1 Kl – 1 rö; 2 Kl och 1Ru – 1Sp; 2Ru är SHs ombud på 2-läget av egen färg artificiellt krav.

(1 Kl – 1Ru; 2 Kl)

2Ru naturligt, okrav
2Hj artificiellt rondkrav utan Sp-längd eller -styrka
2Sp rondkrav, äkta färg eller Sp-styrka
2 NT invit
3 Kl invit (kan vara mild)
3Ru rondkrav, minst 5-5-fördelning
3Hj invit med bra 6-färg
3Sp mild slaminvit med  Kl-stöd

(1 Kl – 1Hj; 2 Kl)

2Ru/Hj naturliga bud, okrav
2Sp artificiellt rondkrav
2 NT/3 Kl/Sp inviter
3Ru/Hj rondkrav, minst 5-5

(1 Kl – 1Sp; 2 Kl)

2Ru 7-10 med 6-kortsfärg (se avsnittet om kravinvit)
2Hj/Sp rondkrav (äkta eller hållvisande)
2 NT naturlig invit
3 Kl mild invit (med starkare kort bjudes 2Hj/Sp)
3Ru invit med 6-färg
3Hj/Sp mild slaminvit med  Kl-stöd. SH bjuder då sin kortaste/svagaste högfärg.
4 Kl slaminvit med bra fördelning (kravbud + 4 Kl är slaminvit med jämnare hand)

(1Ru – 1Sp; 2Ru)

2Hj naturligt, men okrav
2Sp artificiellt rondkrav
2 NT/3Ru/Sp inviter
3 Kl/Hj rondkrav, minst 5-färg

1Ru – 1Hj; 2Ru visar oftast en minimal höjning av SHs färg.

[ Tillbaka | Bokförteckning | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult