Praktisk Modern StandardBulletin nr 7 – Tema: Redubblingar

Något som behandlats ganska litet i litteraturen är redubblingar, kanske för att betydelsen av budet i de flesta situationer är så uppenbar. Redubbelt är dock ett användbart bud i många situationer när motståndarna stör er budgivning med en dubbling. Därför skall vi denna gång titta närmare på olika användningar av detta ovanliga bud.
  Vi skall börja med att se vilka betydelser som finns.

Vad betyder redubbelt?

Den första, och mest uppenbara betydelsen av redubbelt är den gamla klassiska: att man tror att kontraktet går hem, trots att motståndarna dubblat, och att man gärna höjer taxan än en gång. Vi kan kalla denna betydelse ta betalt för korten.
  Nästa betydelse är allmänt accepterad, även den. Det är när partnern öppnar och MTH (motståndaren till höger) upplysningsdubblar. Om du då har något i stil med 4-4-3-2 med två kort i partnerns färg och 11 hp har du goda skäl att tro att motståndarna hoppat i galen tunna och att ni kan straffdubbla dem. Det visar du genom att redubbla, vilket vi kan kalla en häktningsinvit.
  Nästa typ påminner om den närmast föregående, men nu är det inte lika klart att målet är att dubbla motståndarna. Här har vi stannat i ett delkontrakt när motståndarna blandar sig i budgivningen med en balanseringsdubbling. Redubbelt berättar då för partnern att det är vi som har majoriteten av styrkan, men att du inte vet om vi skall bjuda över eller låta dem spela kontraktet. I sistnämnda fall är det möjligt att vi skall dubbla dem, men vi måste inte. Det kan tänkas att ingen i paret kan dubbla, men att ingen heller har tillräckligt med fördelning för att bjuda över. I så fall får man låta motståndarna spela kontraktet odubblat – antingen för att det är risk att det år hem eller för att det finns väldigt litet att vinna på att dubbla (högst en straff). En sådan här redubbling kan vi kalla styrkeredubbling.
  Det finns en snarlik typ, men där det primära är att försöka avgöra om vi skall bjuda över eller inte. Det kan t.ex. ske efter en spärröppning (t.ex. 4 spader) från partnern och dubbelt av näste man. Redubbelt är då ett sätt att invitera till 5 spader, så typen får kallas invitredubbling.
  När det är uppenbart att motståndarna är starkare än vi, och de börjar dubbla oss, är det viktigt att hamna rätt, oavsett om vi försöker hitta ett kontrakt som går hem eller bara försöker begränsa förlusterna. En redubbling är då ett rop om hjälp: en SOS-redubbling.
  I vissa fall kan redubbelt användas för att undersöka om vi har håll i den känsliga färgen (och alltså kan spela sang) eller för att få spelföringen på rätt hand. Då är det fråga om utgångssökande redubblingar.
  Slutligen får vi inte glömma bort att det finns ett psykologiskt moment inbakat. Det skall vi titta på avslutningsvis.

Starka redubblingar

Generellt är redubbelt naturligt om motståndarna dubblar oss när vi har bjudit starkt, t.ex.:

Du MTV Partnern MTH
1 Hj pass 1 Sp pass
2 Sp pass 4 Sp D
pass pass RD

Partnern har ännu inte begränsat sig (om vi bortser från att han inte hade till en slaminvit), varför redubbelt helt enkelt betyder att han tror att kontraktet går hem.
  Det är inte så ofta man kan redubbla när motståndarna varslar om att det sitter illa (vilket en straffdubbling ofta gör), men det finns en situation i vilken det är klokt att göra det: när man är rädd att partnern annars svänger ur. Ta en situation som den här:

Du MTV Partnern MTH
1 Kl 2 Sp 3 Hj pass
3 NT pass pass D
RD

Sp K D kn 7 Hj kn 2 Ru E 10 Kl K D 10 4 3

MTVs spärrinkliv tvingade upp partnern på 3-läget, och det är möjligt att du är betydligt svagare för ditt 3 sang-bud än vad du är. Om du passar, kanske partnern får kalla fötter och svänger ur i 4 klöver med något som 1-5-3-4 och 10-11 hp. Med dina 16 hp och rejält håll i spader vill du förstås spela 3 sang – och det berättar du med redubbelt.
  Ett omdiskuterat läge är det här:

Du MTV Partnern MTH
1 NT pass pass D
pass pass RD

Det finns många som tycker att redubbelt här skall vara ett försök att hitta ett annat kontrakt än 1 sang dubbelt, och att man får passa om man tror att 1 sang går hem (det är ju bättre att spela det dubblat än odubblat i så fall). Det ligger en del i det resonemanget, men för konsekvensens skull vill jag rekommendera er att låta alla redubblingar på 1 sang vara starka. Motståndarna får då oftast välja mellan pest och kolera: passar de, behöver ni bara ta sju stick för att få utgångsbonus, och bjuder de, kan ni ofta få kompensation i form av dubblade straffar. Samma här:

Du MTV Partnern MTH
1 Sp pass 1 NT pass
pass D RD

Med redubbelt säger partnern att han har ett maximalt 1 sang-svar och sätter samtidigt kniven på strupen på motståndarna, eftersom ni plötsligt har möjlighet att spela ett lågt utgångskontrakt.

Häktningsinvit

Det sistnämnda läget skulle egentligen kunna hänföras även till den här rubriken, för det troliga efter redubblingen är ju att motståndarna inte låter er spela 1 sang. I så fall har ni skapat en situation i vilken båda i paret kan straffdubbla när motståndarna svänger ur.
  Det är just det som är det karakteristiska med en häktningsinvit: att man säger att vår sida är den starkaste, samtidigt som man ber partnern vara med och dubbla. Urtypen är när MTH upplysningsdubblar partnerns öppningsbud:

Du MTV Partnern MTH
1 Hj D
RD

Med redubbelt säger du att er sida har majoriteten av styrkan och att ni kanske kan få en hygglig inkomst i form av dubblade straffar. Det tror du ju om du t.ex. har:

Sp K D 10 3 Hj 8 7 Ru E D 10 4 Kl 6 3 2

Vill motståndarna spela spader, ruter eller sang, kan du själv dubbla, men om de bjuder klöver behöver du hjälp. Det är ett av skälen till att du redubblar. Om budgivningen fortsätter så här:

Du MTV Partnern MTH
1 Hj D
RD pass pass 2 Kl
?

kan du lugnt passa för att höra om partnern kan dubbla. Med redubblingen har du berättat för partnern att det är "er bricka", så han kommer inte att passa. Om du i stället (felaktigt) passar på dubblingen, så får du ett dumt läge om MTV bjuder 2 klöver och två pass följer. I och med att du underlät att visa styrketecken med redubbelt fick partnern inte chansen att straffdubbla med klöverlängd.

Styrkeredubblingar

När ni har stannat lågt, och motståndarna balanserar med dubbelt, är redubbelt ett sätt att berätta för partnern att det troligen är ni som gör det högsta kontraktet, t.ex.:

Du MTV Partnern MTH
1 Hj pass
2 Hj pass pass D
RD

En möjlig hand är:

Sp K 6 3 Hj kn 10 8 Ru 6 3 Kl E 10 9 8 2

Redubblingen visar en maximal enkelhöjning och inviterar partnern att göra något. Men eftersom ni båda begränsat er, till skillnad från sekvensen då du redubblade en direkt upplysningsdubbling, är ni inte tvungna att göra något om motståndarna bjuder över:

Du MTV Partnern MTH
1 Hj pass
2 Hj pass pass D
RD pass pass 3 Ru
pass

Du har visat din extra styrka med redubbelt och överlåter åt partnern att av göra vad ni skall göra. Om han har en minimal hand och varken tillräckligt bra fördelning för 3 hjärter eller tillräckligt bra ruter för att dubbla, får han lov att passa.
  Ibland är det bara en i paret som bjuder:

Du MTV Partnern MTH
1 Hj pass pass D
RD

Redubbelt visar att du har starka kort och tror att det är möjligt att ni gör det högsta kontraktet, trots partnerns svaghetstecken. Om du haft en tvåfärgshand hade du kunnat visa din andra färg billigt, så det troliga är att du antingen har en stark enfärgshand eller en 18-19-sang. Partnern ombedes vara med och kämpa om kontraktet om han har en egen femkortsfärg eller stöd i öppningsfärgen. Han får även straffdubbla om motståndarna bjuder en färg som han sitter laddad i.

Invitredubblingar

När budgivningen är på hög nivå och motståndarna upplysningsdubblar är redubbelt ett bra sätt att låta partnern få vara med och besluta ifall vi skall bjuda över eller inte. Säg att bara ni är i zonen och budgivningen inleds:

Du MTV Partnern MTH
4 Hj D
RD

Om du vet att ni skall dubbla allt motståndarna kan tänkas bjuda är det bästa att helt simpelt passa. Partnern har spärrat, och om näste man bjuder t.ex. 5 klöver, kommer partnern inte att bjuda igen. Det är därför bättre att redubbelt visar en hand med vilken du inte vet om ni skall bjuda 5 hjärter eller straffdubbla motståndarna, t.ex.:

Sp E 10 8 Hj K 6 3 Ru 10 8 7 6 5 Kl K 2

Om du passar, och MTV också passar, har du anledning att vara nöjd. Men om han bjuder får du ett svårt läge. För att undvika det, kan du redubbla så att partnern får vara med i beslutsprocessen. I och med att du på en gång berättar om trumfstöd och försvarsvärden kanske ni gemensamt kan fatta ett bättre beslut än om du själv tvingas gissa.

SOS-redubblingar

När motståndarna straffdubblar er på låg nivå, eller straffpassar på en upplysningsdubbling, är redubbelt ett sätt att be partnern välja ett annat kontrakt.

a)

Du MTV Partnern MTH
1 Hj 1 Sp pass
pass D pass pass
RD

b)

Du MTV Partnern MTH
1 Hj D pass pass
RD

c)

Du MTV Partnern MTH
pass pass
pass 1 NT 2 Hj D
RD

I a) och b) har MTH straffpassat på MTVs upplysningsdubbling, och i c) har MTH straffdubblat partnerns inkliv. I samtliga fall är din redubbling ett försök att hitta ett annat kontrakt. I a) kanske du har 5-5 i lågfärgerna och singel spader. Då är det troligt att 2 i lågfärg går betydligt bättre än 1 spader. I b) kanske du har en jämn minimihand. Då blir 1 hjärter garanterat ett dåligt spel, så du redubblar och hoppas partnern har något bättre att föreslå. I c), slutligen, har partnern klivit in med 2 hjärter efter pass i förhand. Det troliga är då att han har en tvåfärgshand när han inte öppnade med svaga 2 hjärter (eller spärrade med 3 hjärter). Om du t.ex. har 5-0-4-4 måste det vara bättre att hitta partnerns andra färg än se honom lida i 2 hjärter dubbelt.

Utgångssökande redubblingar

När motståndarna utspelsdubblar ett överföringsbud kan man använda redubbelt för att få spelföringen på rätt hand, t.ex.:

Du MTV Partnern MTH
pass pass
1 NT pass 2 Hj D
RD

2 hjärter visar minst fem spader. När MTH dubblar och säger att han gärna vill ha hjärter ut, finns förstås ingen anledning att vara spelförare om du bara har hackor i dubblingsfärgen:

Sp E kn 6 Hj 9 6 3 Ru K D 8 2 Kl E D 7

Om MTH passat hade du inte kunnat göra annat än bjuda 2 spader. Men efter dubblingen har du tre alternativ: du kan passa om du bara har två spader (nåot som alltså varnar partnern för att bjuda alltför högt i spader), du kan redubbla om du har tre eller fyra spader men inte vill vara spelförare (som med handen ovan), eller bjuda 2 spader om du har spaderstöd och tål att få hjärter ut.
  En fördel med redubblingen är att man kan spela ett spaderkontrakt från rätt håll (om partnern t.ex. har kung tredje i hjärter), en annan att ni kanske kan hitta en bra utgång när partnern har singel hjärter (och alltså vet att era kort passar utmärkt samman). Redan så här litet ger er ju gott spel för 4 spader:

Sp D 9 7 4 2 Hj 8 Ru kn 6 3 Kl K 10 6 2

Du MTV Partnern MTH
1 NT pass 2 Kl D
?

När utspelsdubblingen sker på högfärgsfrågan 2 finns ett bra sätt att klara den fortsatta budgivningen (finns beskrivet i MS I). Redubbelt, till att börja med, visar fyra eller fem fina klöver och är ett förslag att spela just det kontraktet. I annat fall svarar man på högfärgsfrågan om man har klöverhåll, eller passar utan klöverhåll.

Du MTV Partnern MTH
1 NT pass 2 Kl D
pass pass ?

Här har du bara sagt att du saknar klöverhåll. Om partnern vill att budgivningen skall fortsätta som utan dubblingen redubblar han, då du bjuder vad du gjort utan MTHs dubbling.
  Men om partnern vill vara spelförare, därför att han har något känsligt i klöver (t.ex. kung-hacka) bjuder han en färg på 2-läget, som då är rondkrav med minst 4-kortsfärg. Därefter gör man vad man kan för att få svarshanden att bli spelförare.
  Om ni använder en konvention som heter Mancoff, och som står beskriven i MS I, har redubbelt två olika betydelser:

a)

Du MTV Partnern MTH
1 Sp pass 2 Kl pass
2 Ru pass 2 Hj D
RD

b)

Du MTV Partnern MTH
1 Sp pass 2 Kl pass
2 Ru pass 2 Hj D
pass pass RD

När partnern kräver med fjärde-färg sticker MTH in en utspelsdubbling. Dina alternativ är att bjuda sang med dubbelhåll i hjärter; passa för att visa hel- eller halvhåll i hjärter; bjuda ett naturligt färgbud som samtidigt lovar singel hjärter; eller redubbla för att visa minst två hjärter, men inte ens halvhåll (knekt-hacka eller minst två hackor).
  När man passar, och alltså visar hel- eller halvhåll, kan partnern efter två pass bjuda sang om han har minst halvhåll (då har ni ju åtminstone ett kombinerat håll tillsammans) eller redubbla om han bara vill spela sang när du har helhåll.
  Därmed vet vi vad budgivningarna ovan betyder. I a) har du minst två hjärter, men inte ens halvhåll; och i b) frågar partnern om du har helhåll i hjärter (då du bjuder sang) eller halvhåll (då du bjuder en färg).

Psykologi

Slutligen får man inte glömma att det finns ett psykologiskt moment med i spelet.

Du MTV Partnern MTH
1 Hj 1 Sp 3 Hj 3 Sp
4 Hj D pass pass
RD

Om du är säker på att 4 hjärter går hem, men tror att 4 spader kan vara billigt, är det förstås dumt att redubbla och se en stor inkomst förvandlas till en liten. Men om du tror det är hugget som stucket om 4 hjärter går hem, samtidigt som du är rätt säker på att kunna straffa 4 spader, bör du redubbla! Skillnaden mellan en dubblad och en redubblad straff är liten, men om moståndarna fegnar till och offrar sig när 4 hjärter hade gått bet, har din taktik gett er en inkomst i stället för en utgift.


Övningsgivarna

Vi skall nu titta på givarna och visa hur vi tänkt oss budgivningarna.

1)

Väst Öst
Sp kn 4 Sp E D 8 7 2
Hj E D 10 9 4 Hj K 7
Ru K D 7 3 Ru E kn 6
Kl 9 6 Kl kn 7 3

Syd Väst Nord Öst
1 Hj pass 1 Sp
pass 2 Ru pass 3 Kl
D RD pass 3 Hj
pass 4 Hj pass pass
pass

När Väst redubblar och visar sämre än halvhåll i klöver kan Öst glömma allt vad sang heter. I stället visar han ett bra dubbeltonstöd i hjärter (med tre hjärter hade han bjudit 4 hjärter själv). Väst skulle då i sin tur kunna visa tvåkortsstöd i partnerns färg, men när hjärtern är så tät som den är, är det bätre att höja till 4 hjärter. Därmed har man hittat rätt utgång.

2)

Väst Öst
Sp K 8 Sp E 9 4 3
Hj D kn 10 3 Hj E 8 6 5
Ru E K D kn Ru 9 4
Kl 7 6 5 Kl K 8 2

Syd Väst Nord Öst
1 NT pass 2 Kl
D pass pass 2 Hj
pass 4 Hj pass pass
pass

Utan klöverhåll skall Väst passa på Syds utspelsdubbling. Öst kan då redubbla för att länka in budgivningen i de gamla vanliga hjulspåren, men när han vet att partnern inte har klöverhåll kan han också räkna ut att man bör spela en eventuell högfärgsutgång på Östs hand. Han kräver därför med 2 hjärter (jfr avsnittet "Utgångssökande redubblingar"), och Väst höjer till 4 hjärter. Rätt kontrakt – och på rätt hand!

3)

Väst Öst
Sp K 7 2 Sp 10 9 3
Hj kn 4 3 Hj 10 8 7 6 2
Ru E 9 6 5 Ru 3
Kl K D 2 Kl kn 8 4 3

Syd Väst Nord Öst
1 Ru D pass
pass RD pass 1 Hj
D pass pass pass

Väst har bedrövlig fördelning, men en sak är säker: när Syd straffpassar på sin partnerns upplysningsdubbling, är 1 ruter det sista man skall spela. Han skickar därför ut en nödsignal med redubbelt i hopp om att partnern har något bättre att föreslå. Det har han, och även om 1 hjärter förmodligen går bet, är det bra mycket bättre än 1 ruter dubbelt.

4)

Väst Öst
Sp K D 8 2 Sp kn 10 3
Hj 9 6 Hj E kn 8 5 4
Ru K 10 8 5 Ru 9 2
Kl E 8 2 Kl K 10 3

Syd Väst Nord Öst
1 Sp pass 2 Sp
pass pass D RD
3 Ru D pass pass
pass

Med ett vettigt trekortsstöd i spader och en ogarderad dubbelton är det bättre att göra som Öst och höja spadern än svara 1 sang. När Nord balanseringsdubblar skall Öst redubbla och berätta att han har en maximal höjning. Därmed har fällan slagit till, för Väst kan dubbla Syds flykt till 3 ruter – och efter det är det bara att sätta sig med armarna i kors och invänta straffarna.

5)

Väst Öst
Sp D 9 2 Sp kn 10 7 6 4
Hj E 10 3 Hj 6
Ru K D 9 3 Ru E 6 5 4
Kl E 7 6 Kl kn 8 2

Syd Väst Nord Öst
1 NT pass 2 Hj
pass 2 Sp pass pass
D RD 3 Hj 3 Sp
pass pass pass

När Öst för över till 2 spader och sedan passar säger han bara att han har minst fem spader. Han kan ha en del kort, som här, eller så vill han bara slippa undan så billigt som möjligt. När Syd balanseringsdubblar redubblar Väst för att visa bra kort i ett spaderkontrakt. När Nord då bjuder Östs korta färg och Öst vet att partnern har bra kort och trumfstöd kan han bjuda 3 spader. Här är det mycket möjligt att både 3 hjärter och 3 spader går hem, och då är det extra viktigt att bjuda över, eller hur!

6)

Väst Öst
Sp K 10 9 4 3 Sp E 8 2
Hj 9 8 Hj D 4 3
Ru K 8 2 Ru D 9 6 5
Kl E 6 5 Kl K 4 2

Syd Väst Nord Öst
1 Hj 1 Sp D RD
2 Hj pass pass 2 Sp
pass pass pass

Nords dubbling av 1 spader är en s.k. negativ dubbling. När Öst då har så mycket som 11 hp skall han ge ifrån sig ett styrketecken och gör det med en redubbling för att följa upp med 2 spader. Här har Väst alldeles för trista kort för att göra någonting, men en annan gång kan Östs sekvens vara den lilla uppmuntring Väst behövde för att driva på mot utgång.

7)

Väst Öst
Sp 6 4 Sp E K D kn 2
Hj K 10 6 5 2 Hj E 7
Ru D 2 Ru kn 4 3
Kl E K 4 3 Kl 8 6 5

Syd Väst Nord Öst
1 Hj pass 1 Sp
pass 2 Kl pass 2 Ru
D pass pass 3 NT
pass pass pass

Om Syd passat på Östs fjärde-färg-krav 2 ruter, hade Väst bjudit 2 spader för att visa en minimiöppning med två spader. Efter dubblingen skall han dock inte göra det, i alla fall inte om paret använder Mancoff. Då är rätt bud pass, som visar hel- eller halvhåll i ruter. Oavsett vilket, vet Öst att 3 sang bör gå bra. Och om Syd har ess-kung sjätte i ruter kanske 4 spader straffas med tre mål ruter ut.

8)

Väst Öst
Sp K 8 3 2 Sp E D 9
Hj 6 3 Hj 9 7 4
Ru 9 Ru E K 8 5
Kl E K D 4 3 2 Kl kn 10 8

Syd Väst Nord Öst
1 Kl pass 1 Ru
pass 1 Sp pass 2 Hj
D RD pass 3 Hj
pass 5 Kl pass pass
pass

Ännu en Mancoff-budgivning. När Syd dubblar 2 hjärter skall Väst inte göra felet att bjuda 3 klöver, hur närliggande det än ser ut, för gör han det visar han samtidigt singel hjärter. Då är det fara värt att Öst friver på till slam. Nu vet Öst att man har minst två hjärterförlorare och kan inte binda sig för utgång. Han kräver därför på nytt med 3 hjärter, då Väst, som bara har två hjärter (när han kunde ha haft tre) hoppar till 5 klöver på sin fina femkortsfärg.

9)

Väst Öst
Sp 9 4 3 2 Sp K 7
Hj 7 Hj D 6 4 3
Ru D 7 6 2 Ru E 9 5 3
Kl kn 9 4 3 Kl E 10 7

Syd Väst Nord Öst
1 Hj
pass pass D pass
pass RD pass 2 Ru
D pass pass pass

Här har Öst-Väst råkat i klistret, och då är det viktiga att slippa undan så billigt som möjligt. När Syd straffpassar skall Väst inte stå med, utan försöka hitta en bättre trumf med hjälp av en SOS-redubbling. 2 ruter kanske inte går hem, men jämfört med 1 hjärter är det rena drömkontraktet.

10)

Väst Öst
Sp 2 Sp K D kn 9 7 3
Hj kn 8 3 2 Hj 4
Ru kn 10 7 4 Ru D 8 2
Kl D 8 4 2 Kl K kn 3

Syd Väst Nord Öst
1 NT 2 Sp
D pass pass pass

Visserligen har Väst ingen större lust att spela spader och dessutom stöd i alla objudna färger, men trots det skall han inte börja flykta. Skälet är att man då måste upp på 3-läget, vilket inte är så lyckat om Öst har en enfärgshand, som här.

11)

Väst Öst
Sp 10 9 8 2 Sp K 3
Hj K 10 2 Hj E kn 9 6
Ru K 8 6 4 3 Ru E D 2
Kl 8 Kl K D 9 3

Syd Väst Nord Öst
1 Hj
pass 2 Hj D RD
2 Sp D pass pass
pass

Även om Östs öppningsbud bara lovar fyra hjärter är det god bridge att höja till 2 hjärter med Västs kort. I och med att Väst med ens begränsar sig och samtidigt visar sitt hjärterstöd gör han det lättare för partnern om denne har en obalanserad hand, d.v.s. fler än fyra hjärter, och Nord-Syd blandar sig i budgivningen.
  Här är Öst stark nog att redubbla Nords UD, och när Syd bjuder 2 spader skall Väst inte dra sig för att straffdubbla. Om Öst har singel spader är han inte tvungen att stå med, men har han två kan det lätt bli riktigt dyrt för motståndarna.

12)

Väst Öst
Sp K 8 3 2 Sp E kn 6
Hj 9 8 Hj K D 7 4 3
Ru E D 6 5 Ru K 9 8 7
Kl kn 7 2 Kl 3

Syd Väst Nord Öst
1 Hj
pass 1 Sp pass 2 Sp
D RD pass pass
3 Kl pass pass 3 Ru
pass pass pass

När Syd kommer in med en försenad UD skall Västs förstås tala om att det är Öst-Väst som har majoriteten av styrkan. När Väst inte kan dubbla 3 klöver bjuder Öst 3 ruter, som visar precis hela handens fördelning. Därmed har man – till slut – hittat sin bästa trumf.

13)

Väst Öst
Sp E kn 7 5 3 Sp K 6
Hj 10 6 Hj kn 8 7
Ru E 8 4 Ru K D 5
Kl K D 9 Kl E kn 8 3 2

Syd Väst Nord Öst
1 Kl
1 Hj 1 Sp pass 1 NT
pass 2 Hj D pass
pass RD pass 3 Kl
pass 5 Kl pass pass
pass

Trots att Öst saknar hjärterhåll är det bättre att beskriva handens karaktär med 1 sang än bjuda om den skraltiga klövern. Väst kräver med ett överbud i inklivsfärgen, och när Nord dubblar, passar Öst för att visa hel- eller halvhåll. Redubbelt frågar vilket, och genom att inte bjuda sang förnekar Öst helhåll. Därmed vet Väst att 3 sang är uteslutet. Han vet också att Öst inte har tre spader, för då hade han antingen höjt spadern redan på det andra varvet, eller bjudit 2 spader på redubbelt. Då får det bli 5 klöver.

14)

Väst Öst
Sp E kn 7 6 4 Sp K D 3 2
Hj 8 3 Hj 7 6
Ru 6 2 Ru kn 7 5 4
Kl E K 10 3 Kl D 8 2

Syd Väst Nord Öst
pass
pass 1 Sp pass 2 Sp
pass pass D RD
3 Hj 3 Sp pass pass
pass

Öst har en maximal enkelhöjning och visar det genom att redubbla. Därmed vågar Väst kämpa med 3 spader, trots minimal styrka, eftersom han har fem trumf och fina färgspelskort.


Fler bulletiner:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult